Muno

Fan art of Muno, the red monster from Yo Gabba Gabba